ราคากลาง E-bidding

foto1
The new technology of solar panels
foto1
The new technology of solar panels 1
foto1
The new technology of solar panels 3
foto1
The new technology of solar panels 4
foto1
The new technology of solar panels 5
Fax : 0-4461-4031
e-mail : pvlo_brr@dld.go.th

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๘.ซื้อวัสดุการเกษตรฯ โครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ btnew >>>รายละเอียด

๗.ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
    รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาบรรทุก >>>รายละเอียด

๖.ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตรฯ
   โครงการส่งเสริมการผลิตการแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย >>>รายละเอียด   
๕.ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร
๔.ราคากลางรถบัสปรับอากาศ
๓.ราคากลางเป็ด
๒.ราคากลางโคเนื้อ
๑.ราคากลางพ่อพันธุ์และแม่พันธ์แพะ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการและราคากลาง
๒.ซือวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการและราคากลาง
๓.ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และแร่ธาตุสำหรับสัตว์ ตามโครงการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการและราคากลาง

ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์