foto1
The new technology of solar panels
foto1
The new technology of solar panels 1
foto1
The new technology of solar panels 3
foto1
The new technology of solar panels 4
foto1
The new technology of solar panels 5
Fax : 0-4461-4031
e-mail : pvlo_brr@dld.go.th

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

วันนี้ : 3

เมื่อวาน : 3

สัปดาห์ : 21

เดือน : 74

ทั้งหมด : 1604

 

ประจำปี ๒๕๖๑
ball news 
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะ-แกะ เพื่อตอบสนองตลาด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>รายละเอียด btnew

ball news ประกาศราคาซื้อวัสดุการเกษตรฯ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกตามเนวเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) >>รายละเอียด

ball news 
ประกาศราคาซื้อวัสดุการเกษตรฯ กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ จังหวัดบุรีรัมย์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >>รายละเอียด
ball newsประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรฯ (พ่อพันธุ์แม่่พันธ์ุแพะเนื้อลูกผสม กิจกรรมการเลี้ยงแพะ-แกะ 
เพื่อตอบสนองตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) >>รายละเอียด
ball news  ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรฯ พ่อพันธุ์แพะเนื้อลูกผสม และแม่พันธุ์แพะเนื้อลูกผสม
>>รายละเอียด

ประจำปี ๒๕๖๐

ball news ประกาศราคาซื้อเครื่องสับย่อยหญ้า ขนาด 4.9 แรงม้า ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์
     นครชัยบุรินทร์ครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) >>รายละเอียด

ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์