ปศุสัตว์บุรีรัมย์เข้ม ควบคุมป้องกันโรคสัตว์วันที่ 26 ต.ค. 2563 เวลา 07.00 น.
 ปศุสัตว์อำเภอแคนดง พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวมและ
 โรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ รอบที่ 1/64  ที่บ้านวังน้ำใส ม.11 ต.หัวฝาย
 อ.แคนดงฯ เกษตรกรจำนวน 11 ราย โค 27 ตัว กระบือ 22 ตัว รวม 49 ตัว
 รายละเอียด

     วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา13.15 น. นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสามัญ
 ประจำปี ครั้งที่ 2 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุม โรงแรมเรย์ อ.เมืองจ.บุรีรัมย์พร้อมกล่าวบทบาท
 หน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในการส่งเสริมธุรกิจฟาร์มสุกรของพี่น้องเกษตรกร ยืนยันเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทุกคนพร้อมทำงาน
 อย่างเข้มแข็งเพื่อป้องกันโรคระบาดที่สำคัญในสุกร และขอบคุณสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรรายใหญ่
 ของบุรีรัมย์ อาร์เอ็มซีฟาร์ม(เฮียฮิม) ฟาร์มพรประเสริฐ(เฮียเก้า) พี่น้องผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสามารถ
 ควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็ง...รายละเอียด

     เมื่อันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 14:00 น. น.สพ.อภิชาติ   สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบมหายให้
 น.สพ.เลอเกียรติ  นิยมทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ บูรณาการร่วมกันกับด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์
 และสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ออกปฏิบัติการจับกุมโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
 ฆ่าสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 1 ราย ส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ดำเนินคดี ได้
 ของกลางเป็นซากสุกร...รายละเอียด

     เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาโพธิ์
  ลงพื้นที่ อ.นาโพธิ์ กรณี นายทองมี. หมื่นบุตรา. ซึ่งเป็นคนพิการ (ขาพิการ) เลขที่ 12 มฺ7 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
 ร้องขอความช่วยเหลือทางราชการให้ช่วยดูแลแมวที่เจ้าตัวรับผิดชอบอยู่ปัจจุบันทั้งหมด 12 ตัว ซึ่งกระทบค่าใช้จ่าย ที่ตัวเอง
 แบกรับอยู่ทั้งนี้ทางกลุ่มสุขภาพสัตว์ได้ดูแลและช่วยเหลือ ผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำปรึกษาแนะนำ
 การเลี้ยง/ดูแล.โดยมีผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมและรับทราบและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ...รายละเอียด

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน​ 2563 น.สพ.อภิชาติ สุวรรณ​ชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวมอบนโยบายและการสนับสนุน
 เครือข่ายการผลิตโคเนื้อของจังหวัดบุรีรัมย์ ของการประชุม เสวนาเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง "โอกาสทางการค้า
 และการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยระบบการค้าที่เป็นธรรมตลอดห่วงโซ่การผลิตโค ให้แก่
 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโค"
 จำนวน 250 ราย โดย ร่วมมือกับเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดบุรีรัมย์ ม.เกษตรศาสตร์ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และ สกสว. เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจร่วม และชี้ให้เห็นถึงโอกาสทางการค้า
 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์​...รายละเอียด