วันที่ 15 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี น.สพ.เลอเกียรติ นิยมทอง
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้จัดอบรมหลักสูตร การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
 โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่ปศุสัตว์อำเภอและคณะทำงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ
 เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของโครงการ รวมถึงเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในบทบาทการทำงานระดับ
 จังหวัด/อำเภอ และทราบถึงแนวทางการดำเนินงานเมื่อเกิดปัญหา และผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ
 เจ้าหน้าที่และผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจสามารถนำความรู้ไปปฎิบัติได้....รายละเอียด

     เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 07.00 น.น.สพ.อภิชาติ  สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
มอบหมายให้ น.สพ.เลอเกียรติ นิยมทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์         ร่วมกับ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละหานทรายและด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์      ได้สนธิกำลังบุกจับผู้ลักลอบ
ทำการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ในพื้นที่อำเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์ พบผู้กระทำผืด จำนวน ๒ ราย และได้ทำการยึดของกลางซึ่งเป็นซากสุกร จำนวน
4 ตัว พร้อมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับทำการฆ่าสัตว์    แล้วนำส่งให้พนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูธรละหานทราย เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมาย....รายละเอียด

     วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสัตวแพทย์อภิชาติ  สุวรรณชัยรบ. ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ส่งมอบวัสดุ
 อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและกำจัดโรคระบาดสัตว์
 (lumpy skin disease) แก่เกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี   สกิน
 ในพื้นที่อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายพรชัย  ศรีสุริยันโยธิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 
 เป็นประธานในพิธี พร้อมสมาชิกสภาจังหวัด และนายอำเภอกล่าวต้อนรับ โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจ และ
 ขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน...รายละเอียด

     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเเนิินการตรวจรับรองใหม่ 2 แห่ง
 ในโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)
 ได้แก่ ร้านค้าปลีกเบทาโกร สาขา Big C บุรีรัมย์ และสาขาหนองกี่ โดยได้
 ทำการตรวจสอบสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายและพนักงาน รวมถึง
 ตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ที่ชัดเจน ที่มาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานและ
 โรงฆ่าที่ถูกกฎหมาย พบว่าสถานที่ดังกล่าวผ่านตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
 และอยู่ระหว่างการรับรองใหม่เรียบร้อยแล้ว...รายละเอียด

     วันที่ 10 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอประเฉลิมพระเกียรติ
 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขจรจัด ณ โรงโม่หิน
 บริษัท แบล็กซี 1994 จำกัด ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โดยให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกัน
 โรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 17 ตัว และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขเพศผู้ จำนวน 3 ตัว เพศเมีย 10 ตัว
 การดำเนินงานตามสำเร็จลุล่วงด้วยดี...รายละเอียด