วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์และ
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองกี่ ดำเนินการจับแมวจรจัดบริเวรรอบๆศูนย์พักรอ
 การตรวจโรคโควิด 19 อำเภอหนองกี่ จำนวนแมวที่จับได้ทั้งหมด 6 ตัว เพื่อ
 ควบคุมป้องกันโรคในสัตว์และความปลอดภัยของประชาชน .....รายละเอียด