วันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมืองและ
 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์จัดกิจกรรม “โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิม
 พระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี”
 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 ณ ชุมชนเทศบาล อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ...รายละเอียด