เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09:30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านกรวด ลงพื้นที่
ตรวจสอบโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็ย จำกัด สาขาบุรีรัมย์ 
ตั้งอยู่เลขที่ 127/2 หมู่ 2 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ มีกำลังการผลิต 5 ตัน
ต่อวัน ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบแหล่งใหม่ จากทั้งหมด 3 แห่ง ...รายละเอียด