วันที่ 10 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอประเฉลิมพระเกียรติ
 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขจรจัด ณ โรงโม่หิน
 บริษัท แบล็กซี 1994 จำกัด ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โดยให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกัน
 โรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 17 ตัว และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขเพศผู้ จำนวน 3 ตัว เพศเมีย 10 ตัว
 การดำเนินงานตามสำเร็จลุล่วงด้วยดี...รายละเอียด