วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสัตวแพทย์อภิชาติ  สุวรรณชัยรบ. ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ส่งมอบวัสดุ
 อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและกำจัดโรคระบาดสัตว์
 (lumpy skin disease) แก่เกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี   สกิน
 ในพื้นที่อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายพรชัย  ศรีสุริยันโยธิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 
 เป็นประธานในพิธี พร้อมสมาชิกสภาจังหวัด และนายอำเภอกล่าวต้อนรับ โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจ และ
 ขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน...รายละเอียด