สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเเนิินการตรวจรับรองใหม่ 2 แห่ง
 ในโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)
 ได้แก่ ร้านค้าปลีกเบทาโกร สาขา Big C บุรีรัมย์ และสาขาหนองกี่ โดยได้
 ทำการตรวจสอบสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายและพนักงาน รวมถึง
 ตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ที่ชัดเจน ที่มาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานและ
 โรงฆ่าที่ถูกกฎหมาย พบว่าสถานที่ดังกล่าวผ่านตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
 และอยู่ระหว่างการรับรองใหม่เรียบร้อยแล้ว...รายละเอียด