วันที่ 15 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี น.สพ.เลอเกียรติ นิยมทอง
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้จัดอบรมหลักสูตร การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
 โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่ปศุสัตว์อำเภอและคณะทำงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ
 เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของโครงการ รวมถึงเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในบทบาทการทำงานระดับ
 จังหวัด/อำเภอ และทราบถึงแนวทางการดำเนินงานเมื่อเกิดปัญหา และผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ
 เจ้าหน้าที่และผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจสามารถนำความรู้ไปปฎิบัติได้....รายละเอียด