ภาพกิจกรรม โครงการป้องกัน ควบคุมโรคระบาดในสัตว์ ชนิดลัมปีสกิน
 โดยความร่วมมือของ เทศบาลเมืองชุมเห็ด และสำนักงาน  ปศุสัตว์
 จังหวัดบุรีรัมย์....รายละเอียด

     วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายสัตวแพทย์อภิชาติ  สุวรรณชัยรบ. ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 ได้ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
 และกำจัดโรคระบาดสัตว์(lumpy skin disease) แก่เกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนและ
 ผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี  สกิน ในพื้นที่อำเภอนางโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
 โดยนายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธี
 นายไตรเทพ งามกมล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขต6 พร้อมสมาชิกสภาจังหวัด
 และนายอำเภอกล่าวต้อนรับ โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจ...รายละเอียด

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่เก็บตัวอยางน้ำนมดิบตามศูนย์รวบรวม
 น้ำนมดิบ 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณอำเภอปะคำ ศูนย์รวบรวม
 น้ำนมดิบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้เลี้ยงโคนมก้าวหน้าอำเภอโนนสุวรรณ และศูนย์-
 รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมอำเภอโนนสุวรรณ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ
 อาทิเช่น โปรตีน ไขมัน ปริมาณของแข็งรวมในน้ำนม.....รายละเอียด

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจประเมินการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี 
 สำหรับฟาร์มโคนม (GAP) ในเกษตรกรรายใหม่ของกลุ่มสหกรณ์โคนมอำเภอโนนสุวรรณ
 อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 4 ฟาร์ม  เพื่อให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม 
 โดยมีเป้าหมายการดำเนินการตรวจรับรองรายใหม่ในปี 2564 ...รายละเอียด

     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการตรวจรับรองใหม่ 3 แห่ง ในโครงการ
 สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ได้แก่ CP Freshmart
 สาขากระสัง,ดีฟาร์ม สาขาประโคนชัย และ หมูเงินล้านฟาร์ม โดยได้ทำการตรวจสอบ
 สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายและพนักงาน รวมถึงตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์
 ที่ชัดเจน ....รายละเอียด