สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกดำเนินการตรวจ
 ต่ออายุสถานที่จำหน่ายไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บิ๊กซีซุปเปอร์เซนเตอร์
 สาขาบุรีรัมย์และสาขาหน่องกี่ โดยได้ทำการตรวจสอบสุขลักษณะของสถานที่จำหน่าย สุขลักษณะ
 ของพนักงานขาย สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของไข่ไก่ที่จำหน่าย ต้องมาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน
 ...รายละเอียด

  นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์
 เคมีภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและ กำจัดโรคระบาดสัตว์
 (Lumpy skin disease) แก่เกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ จากการระบาด
 ของโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่อำเภอพุทไธสง และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ โดย นายสมบูรณ์
 ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราชฏร เขต3 เป็นประธานในพิธี พร้อมสมาชิกสภาจังหวัด และ
 นายอำเภอ โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจ ขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ ผู้มีส่วน
 เกี่ยวข้องทุกท่าน. ทุกหน่วยงาน ที่ได้มาทำการมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อน
 จากภาวะโรคระบาดสัตว์ในครั้งนี้ ...รายละเอียด

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายสัตวแพทย์อภิชาติ  สุวรรณชัยรบ       ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ได้ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
 และกำจัดโรคระบาดสัตว์(lumpy skin disease) แก่เกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนและ
 ผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี  สกิน ในพื้นที่อำเภอนางรอง และอำเภอหนองกี่ โดย
 นายพรชัย  ศรีสุริยันโยธิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธี
 พร้อมสมาชิกสภาจังหวัด และนายอำเภอกล่าวต้อนรับ โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจ
 และขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน. ทุกหน่วยงาน ที่ได้มา
 ทำการมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะโรคระบาดสัตว์ในครั้งนี้...รายละเอียด

     วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายสัตวแพทย์อภิชาติ  สุวรรณชัยรบ. ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ส่งมอบวัสดุ
 อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและกำจัดโรคระบาดสัตว์
 (lumpy skin disease) แก่เกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี
 สกิน ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอละหานทรายโดยนายเสริมศักดิ์ ทองศรี รองนายก
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธี ท่านรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราชฏร
 เขต 8 พร้อมสมาชิกสภาจังหวัด และ นายอำเภอ โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจ. และขอบคุณองค์การ
 บริหารส่วนจังหวัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทุกหน่วยงาน ที่ได้ทฝมาทำการมอบสิ่งของบรรเทา
 ความเดือดร้อนจากภาวะโรคระบาดสัตว์ในครั้งนี้...รายละเอียด

     วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายอภิชาติ  สุวรรณชัยรบ. ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 ได้ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
 การควบคุมและกำจัดโรคระบาดสัตว์(lumpy skin disease) แก่เกษตรกรผู้ได้รับ
 ความเดือดร้อนและผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี  สกิน ในพื้นที่อำเภอ
 พลับพลาชัย อำเภอประโคนชัย. และอำเภอบ้านกรวด โดยนายภูษิต  เล็กอุดากร
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในการมอบ พร้อม นายอดิพงษ์
 ฐิติพิทยา นายจักรกฤษ  ทองศรี นายรุ่งโรจน์  ทองศรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
 จังหวัดบุรีรัมย์ เขต ๕ , ๗ , ๘  พร้อมสมาชิกสภาจังหวัด และนายอำเภอ
 โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจ...รายละเอียด