pic n02     สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชำนิ ออกพื้นที่บริการขึ้นทะเบียนและ
 ปรับปรุงทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชำนิ ออกพื้นที่บริการขึ้นทะเบียนและ
 ปรับปรุงทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสัตว์
 เป็นอย่างดี รายละเอียด

     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสตึก ออกบริการผ่าตัด
 ทำหมันสุนัขและแมว ณ เทศบาลสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสตึก ออกบริการผ่าตัด
 ทำหมันสุนัขและแมว ณ เทศบาลสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยได้รับความร่วมมือ
 จากเจ้าของสัตว์เป็นอย่างดี รายละเอียด

     อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกร
 ผู้เลี้ยงสัตว์ (กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ แกะ บุรีรัมย์ ) โดยมีปศุสัตว์จังหวัด
 บุรีรัมย์ ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่บุรีรัมย์ให้
 การต้อนรับ รายละเอียด