เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09:30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านกรวด ลงพื้นที่
ตรวจสอบโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็ย จำกัด สาขาบุรีรัมย์ 
ตั้งอยู่เลขที่ 127/2 หมู่ 2 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ มีกำลังการผลิต 5 ตัน
ต่อวัน ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบแหล่งใหม่ จากทั้งหมด 3 แห่ง ...รายละเอียด

     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09:30 น. คณะกรรมการตรวจสอบก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และ
โรงพักสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ใหม่ชนิดสุกรของห้างหุ้นส่วนจำกัด 
หมูทองห้วยราช ชื่อโรงฆ่าสัตว์ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูทองห้วยราช เลขที่ 236 ม.6 ต.ห้วยราช
อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ กำลังการผลิตสูงสุด 50 ตัว ต่อวัน และต่อมาเวลา 13:00 น.คณะกรรมการฯ
ได้ออกตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ใหม่ ชนิดสุกรของนายประมวล วงศ์ไธสง ชื่อโรงฆ่าสัตว์บ้านจันดุม
เลขที่ 76 หมู่ 2 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ กำลังการผลิตสูงสุด 10 ตัวต่อวัน โดยคณะ
กรรมการได้ตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์...รายละเอียด

     วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์และ
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองกี่ ดำเนินการจับแมวจรจัดบริเวรรอบๆศูนย์พักรอ
 การตรวจโรคโควิด 19 อำเภอหนองกี่ จำนวนแมวที่จับได้ทั้งหมด 6 ตัว เพื่อ
 ควบคุมป้องกันโรคในสัตว์และความปลอดภัยของประชาชน .....รายละเอียด

     วันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมืองและ
 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์จัดกิจกรรม “โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิม
 พระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี”
 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 ณ ชุมชนเทศบาล อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ...รายละเอียด

          วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมืองและ
 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์จัดกิจกรรม “โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
 การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
 ดร. สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ชุมชนชุมเห็ด ...รายละเอียด