เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมาย
 ให้นายอวิรุทธ์ กาละภักดี เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปศุสัตว์
 จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา   คณะ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
 กาฬสินธุ์ จำนวน 19 คน ณ อาคารปฎิบัติการแปรรูปเนื้อสัตว์ เลขที่ 200 หมู่มี่ 2 ตำบลชุมแสง
 อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะวิทยากรจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะ-แกะ จังหวัดบุรีรัมย์
 2017 จำกัด ในเรืื่องด้าน การบริหารจัดการ การตลาด ...รายละเอียด

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ
 ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ หน่วย HHU และเจ้าหน้าที่อำเภอข้างเคียง
 ร่วมออกหน่วยผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
 สุนัขจรจัด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ ต.หูทำนบ
  อ.ปะคำ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 63 ตัว ...รายละเอียด

     วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอห้วยราช
  ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันพร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ณ
 วัดสนวนนอก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ยอดรวมทั้งหมด 47 ตัว  สุนัขรวม 35 ตัว แมวรวม 12 ตัว   
 การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือและความพึงพอใจจากประชาชน
 ในพื้นที่...รายละเอียด

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสัตวแพทย์อภิชาติ​ สุวรรณชัยรบ​ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์​
 เป็นประธาน​ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ​ ระยะที่​ 2​
 ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2564​ ร่วมกับประธานองค์กรเกษตรกร​ที่เข้าร่วมโครงการ​ จำนวน​
 29​ องค์กร​ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้องค์กร เกษตรกรมีแนวทางการดำเนินงานโครงการ
 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แผนการดำเนินงานของโครงการ และเกิดความเข้าใจพร้อมกับ
 ร่วมกันพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ที่ยั่งยืนต่อไป...รายละเอียด

     เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.40 น. น.สพ.อภิชาติ   สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 มอบหมายให้ น.สพ.เลอเกียรติ   นิยมทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงาน
 ปศุสัตว์อำเภอประโคนชัย ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ และฝ่ายปกครองอำเภอประโคนชัย ได้นำหมายศาล
 ออกตรวจค้นโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ในพื้นที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 พบคอกักสุกร เตาลวกขูดขนและแท่นชำแหละสุกรที่เชื่อได้ว่าทำการฆ่าสัตว์จริง ซึ่งได้ทำการยึดของกลาง
 ที่เป็นอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับทำกการฆ่าสุกรให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรประโคนชัย
 เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป...รายละเอียด