สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ รับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน
  เสบียงสัตว์ และเวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผู้เลี้ยงสัวต์ที่ได้รับ
 ผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำหลาก ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ยังความซาบซึ้ง
 และปลื้มปีติแก่เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างหาที่สุดมิได้
     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563  นายไตรเทพ งามกมล สมาชิกสภา
 ผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีรับมอบหญ้าอาหารสัตว์
 พระราชทาน เสบียงสัตว์ และเวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับ
 ผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม น้ำหลาก ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ...รายละเอียด 

     ปศุสัตว์บุรีรัมย์เข้ม ควบคุมป้องกันโรคสัตว์วันที่ 26 ต.ค. 2563 เวลา 07.00 น.
 ปศุสัตว์อำเภอแคนดง พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวมและ
 โรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ รอบที่ 1/64  ที่บ้านวังน้ำใส ม.11 ต.หัวฝาย
 อ.แคนดงฯ เกษตรกรจำนวน 11 ราย โค 27 ตัว กระบือ 22 ตัว รวม 49 ตัว
 รายละเอียด

     เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาโพธิ์
  ลงพื้นที่ อ.นาโพธิ์ กรณี นายทองมี. หมื่นบุตรา. ซึ่งเป็นคนพิการ (ขาพิการ) เลขที่ 12 มฺ7 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
 ร้องขอความช่วยเหลือทางราชการให้ช่วยดูแลแมวที่เจ้าตัวรับผิดชอบอยู่ปัจจุบันทั้งหมด 12 ตัว ซึ่งกระทบค่าใช้จ่าย ที่ตัวเอง
 แบกรับอยู่ทั้งนี้ทางกลุ่มสุขภาพสัตว์ได้ดูแลและช่วยเหลือ ผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำปรึกษาแนะนำ
 การเลี้ยง/ดูแล.โดยมีผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมและรับทราบและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ...รายละเอียด

     วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา13.15 น. นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสามัญ
 ประจำปี ครั้งที่ 2 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุม โรงแรมเรย์ อ.เมืองจ.บุรีรัมย์พร้อมกล่าวบทบาท
 หน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในการส่งเสริมธุรกิจฟาร์มสุกรของพี่น้องเกษตรกร ยืนยันเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทุกคนพร้อมทำงาน
 อย่างเข้มแข็งเพื่อป้องกันโรคระบาดที่สำคัญในสุกร และขอบคุณสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรรายใหญ่
 ของบุรีรัมย์ อาร์เอ็มซีฟาร์ม(เฮียฮิม) ฟาร์มพรประเสริฐ(เฮียเก้า) พี่น้องผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสามารถ
 ควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็ง...รายละเอียด

     เมื่อันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 14:00 น. น.สพ.อภิชาติ   สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบมหายให้
 น.สพ.เลอเกียรติ  นิยมทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ บูรณาการร่วมกันกับด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์
 และสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ออกปฏิบัติการจับกุมโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
 ฆ่าสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 1 ราย ส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ดำเนินคดี ได้
 ของกลางเป็นซากสุกร...รายละเอียด