วันพฤหัสบดี 2 เมษายน 2563 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 ได้นำเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ของสำนักงานปสุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ กว่า ๓๐ นาย
 ร่วมปฏิบัติงานทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19)
 ในสิ่งแวดล้อมตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ได้แก่ ตลาดสด และพื้นที่ ๆ ประชาชนไปจับจ่าย
 ซื้อขายอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 6 แห่ง เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจ
 แก่ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งบูรณาการปฏิบัติระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาล
 เมืองบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
 การประสานงานของ นายสนอง อักษรณรงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการ
 ตอบรับและชื่นชมจากประชาชน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง...รายละเอียด