เมื่อวันที่​ 29 มีนาคม​ 2563 ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์​ นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ พร้อมด้วย
 หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ, หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และ หน.กลุ่มส่งเสริมฯ ได้ส่ง
 มอบครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ให้แก่ แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง วิสาหกิจชุมชน
 ส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาเลี้ยงสัตว์​ ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย​ จ.บุรีรัมย์
 เพื่อสนับสนุนเป็นเครื่องจักรผลิตอาหารสำหรับสัตว์ปีก ในการจัดตั้งจุดสาธิตการผลิตอาหาร
 สัตว์ปีก​ ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบแปลงใหญ่​ เพื่อ
 เป็นแหล่งสาธิตการผลิตอาหารสัตว์ ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง​...รายละเอียด