เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ ผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมว เพื่อลดจำนวนประชากรสัตว์
 ตามที่ได้รับการขอความอนุเคราะห์ ณ วัดทรงศิลา ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ฉีดวัคซีนป้องกัน
 โรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมว จำนวน 19 ตัว และ ผ่าตัดทำหมัน สุนัขแมวรวม 15 ตัว...รายละเอียด