วันที่ 8 พ.ค. 63 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
 พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าดำเนินการควบคุมสุนัขจรจัด ณ
 ศูนย์ราชการ จังหวัดบุรีรัมย์ และสนามกอล์ฟบ้านโคกวัดดำเนินการจับสุนัขจำนวน 8 ตัว
 เพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้มาติดต่อ...รายละเอียด