เมื่อวันที่ 22-23. มิถุนายน. 2563 เวลา 09.00-16.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนางรอง
 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ให้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรที่สมัคร
 เข้ารับการอบรมโครงการเกษตรอาห การเลี้ยงเป็ดไข่ จำนวน40 คนเป็นโครงการฯที่สร้าง
 ความพึงพอใจให้กับเกษตรกรโดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรมเกินเป้าหมาย 5. คนเกษตรกร
 มีความตื่นตัวและพึงพอใจเป็นอย่างมาก...รายละเอียด