วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชำนิ
  ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างบุรีรัมย์ เมืองกีฬาล้ำเลิศ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวัดละลวด
 ม.9 ต.ละลวด อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว แจกเวชภัณฑ์
 และเอกสารการเลี้ยงสัตว์ พร้อมให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ ผู้มารับบริการทั้งสิ้นจำนวน 42 ราย
 ผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี....รายละเอียด