วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00น. นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะ
 กรรมการฯ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติสิทธิ์เกษตรกรให้เป็นผู้ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยการผลิต โครงการ
 ปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ จำนวน 64 ราย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการระดับตำบล และอำเภอ และได้ส่ง
 มาให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติสิทธิ์ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์...รายละเอียด