เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการ
 โรงฆ่าสัตว์ หลักสูตร ชี้แจ้งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้ิอสัตว์ พ.ศ.2559 และ
 กฎหมายลำดับรอง เพือเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต" โดยมี น.สพ.อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 มาเป็นประธานในการเปิดงาน สำหรับผู้เข้าอบรมฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ประกอบ...รายละเอียด