เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 ได้จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามโครงการอบรม
 ผู้ประกอบการหลักสูตร "ส่งเสริมสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์
 ให้ได้รับการรับรองปศุสัตว์ OK" โดยมี น.สพ.อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์
 จังหวัดบุรีรัมญื มอบหมายให้ด น.สพ.เลอเกียรติ นิยมทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนา
 คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานอบรม สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมฯ
  ในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ทั่วไป และ...รายละเอียด