เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการอบรม
 ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร โดยมี น.สพ. อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธาน
 เปิดงานอบรม ซึ่งมีผู้ประกอบการฟาร์มสุกรสนใจเข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ จำนวน 50 ราย ซึ่ง
 วัตถุประสงค์การอบรมฯ ในครั้งนี้ จำนวน 50 ราย...รายละเอียด