เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนิน  การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร
 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด ภายใต้นโยบายการเกษตรแปลงใหญ่ ให้แก่เกษตรกร
 กลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีด ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านประดู่ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ...รายละเอียด