เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน​ 2563 น.สพ.อภิชาติ สุวรรณ​ชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวมอบนโยบายและการสนับสนุน
 เครือข่ายการผลิตโคเนื้อของจังหวัดบุรีรัมย์ ของการประชุม เสวนาเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง "โอกาสทางการค้า
 และการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยระบบการค้าที่เป็นธรรมตลอดห่วงโซ่การผลิตโค ให้แก่
 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโค"
 จำนวน 250 ราย โดย ร่วมมือกับเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดบุรีรัมย์ ม.เกษตรศาสตร์ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และ สกสว. เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจร่วม และชี้ให้เห็นถึงโอกาสทางการค้า
 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์​...รายละเอียด