วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา13.15 น. นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสามัญ
 ประจำปี ครั้งที่ 2 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุม โรงแรมเรย์ อ.เมืองจ.บุรีรัมย์พร้อมกล่าวบทบาท
 หน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในการส่งเสริมธุรกิจฟาร์มสุกรของพี่น้องเกษตรกร ยืนยันเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทุกคนพร้อมทำงาน
 อย่างเข้มแข็งเพื่อป้องกันโรคระบาดที่สำคัญในสุกร และขอบคุณสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรรายใหญ่
 ของบุรีรัมย์ อาร์เอ็มซีฟาร์ม(เฮียฮิม) ฟาร์มพรประเสริฐ(เฮียเก้า) พี่น้องผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสามารถ
 ควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็ง...รายละเอียด