กิจกรรม สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์
 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลถาวรและอาสาปศุสัตว์ ออก
 ปฏิบัติ งานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน พ.ท. ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ
 จ.บุรีรัมย์...รายละเอียด