สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการตรวจรับรองและต่ออายุฟาร์มมาตรฐาน (GAP)
 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ตามนโยบายกรมปศุสัตว์
 ในรูปแปบบการตรวจประเมินระยะไกล (Remote audit) ผ่านทางระบบ Video call เพื่อลดความเสี่ยง
 และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการฟาร์มมาตรฐาน แทนการเดินทางไปตรวจที่สถานที่ประกอบการ
 โดยตรง...รายละเอียด