เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ประสานขอให้ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 ไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ภายในสำนักงานและพื้นที่รอบสำนักงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) จึงออกดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
 ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี...รายละเอียด