เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ
 ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายฐาปนพงศ์ มณฑาทิพย์ ปศุสัตว์อำเภอคูเมือง เป็นตัวแทนมอบ
 หญ้าแห้งอัดก้อน จำนวน 120 ก้อน ซึ่งนายอำเภอคูเมือง นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ พร้อมด้วย
 นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ เป็นผู้รับมอบ ตามที่ขอความ
 อนุเคราะห์ช่วยเหลือหมู่บ้านทีได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19...รายละเอียด