วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ   สุวรรณชัยรบ
 ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ ในนาม
 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบพืชอาหารสัตว์(หญ้าเนเปีย)
 จำนวน 8,000 กิโลกรัม เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรกลุ่มผู้เลี้ยงช้าง
 ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา
 2019 ณ ลานเอนกประสงค์วัดยางตาสาท บ้านยางตาสาท หมู่ที่ 9 ตำบลสะแก
 อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์...รายละเอียด