คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 14 พฤษภาคม ของทุกปี
 เป็นวันอนุรักษ์ควายไทย เนื่องจากปัจจุบันจำนวนควายไทย
 และผู้เลี้ยงควายไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง    อีกทั้ง
 ควายยังเป็นสัตว์ที่ไม่ได้รับความเอาใจใส่จากทางภาครัฐ
 ในการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างเสริมอาชีพ
 การกำหนดวันนี้ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนไทย
 ถึงความสำคัญของควายและช่วยกันอนุรักษ์ก่อนที่ควายไทย
 จะสูญพันธุ์ไป...รายละเอียด