เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น. -12:00 น. ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ
 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันและและกำจัดโรคลัมปีสกิน
 (lumpy skin disease  virus)ในโค กระบือ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการบูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลเมืองชุมเห็ดและอำเภอเมืองบุรีรัมย์
 โดยมีท่าน สส.สนอง เทพอักษรณรงค์ ประธานเปิดโครงการ น.สพ.อภิชาติ สุวรรณชัยรบ
 ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้กล่าวรายงานและ รตต.สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด
 ผู้กล่าวต้อนรับ นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอเมือง และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมือง ปศุสัตว์อำเภอ
 ใกล้เคียงร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานครั้งนี้...รายละเอียด