สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการตรวจรับรองใหม่ 3 แห่ง ในโครงการ
 สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ได้แก่ CP Freshmart
 สาขากระสัง,ดีฟาร์ม สาขาประโคนชัย และ หมูเงินล้านฟาร์ม โดยได้ทำการตรวจสอบ
 สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายและพนักงาน รวมถึงตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์
 ที่ชัดเจน ....รายละเอียด