เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่เก็บตัวอยางน้ำนมดิบตามศูนย์รวบรวม
 น้ำนมดิบ 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณอำเภอปะคำ ศูนย์รวบรวม
 น้ำนมดิบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้เลี้ยงโคนมก้าวหน้าอำเภอโนนสุวรรณ และศูนย์-
 รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมอำเภอโนนสุวรรณ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ
 อาทิเช่น โปรตีน ไขมัน ปริมาณของแข็งรวมในน้ำนม.....รายละเอียด