เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจประเมินการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี 
 สำหรับฟาร์มโคนม (GAP) ในเกษตรกรรายใหม่ของกลุ่มสหกรณ์โคนมอำเภอโนนสุวรรณ
 อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 4 ฟาร์ม  เพื่อให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม 
 โดยมีเป้าหมายการดำเนินการตรวจรับรองรายใหม่ในปี 2564 ...รายละเอียด