วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายสัตวแพทย์อภิชาติ  สุวรรณชัยรบ. ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 ได้ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
 และกำจัดโรคระบาดสัตว์(lumpy skin disease) แก่เกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนและ
 ผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี  สกิน ในพื้นที่อำเภอนางโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
 โดยนายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธี
 นายไตรเทพ งามกมล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขต6 พร้อมสมาชิกสภาจังหวัด
 และนายอำเภอกล่าวต้อนรับ โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจ...รายละเอียด