ภาพกิจกรรม โครงการป้องกัน ควบคุมโรคระบาดในสัตว์ ชนิดลัมปีสกิน
 โดยความร่วมมือของ เทศบาลเมืองชุมเห็ด และสำนักงาน  ปศุสัตว์
 จังหวัดบุรีรัมย์....รายละเอียด