เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09:30 น. คณะกรรมการตรวจสอบก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และ
โรงพักสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ใหม่ชนิดสุกรของห้างหุ้นส่วนจำกัด 
หมูทองห้วยราช ชื่อโรงฆ่าสัตว์ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมูทองห้วยราช เลขที่ 236 ม.6 ต.ห้วยราช
อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ กำลังการผลิตสูงสุด 50 ตัว ต่อวัน และต่อมาเวลา 13:00 น.คณะกรรมการฯ
ได้ออกตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ใหม่ ชนิดสุกรของนายประมวล วงศ์ไธสง ชื่อโรงฆ่าสัตว์บ้านจันดุม
เลขที่ 76 หมู่ 2 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ กำลังการผลิตสูงสุด 10 ตัวต่อวัน โดยคณะ
กรรมการได้ตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์...รายละเอียด