แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding ปี 2564
enter 2
 ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
     ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก CLick!

 

2563

>> ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการสร้างแหล่งโปรตีนหลังบ้าน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียด
>>
ซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุเวชภัณฑ์ฯ รายละเอียด
>>
จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง 2 ชั้น ไป-กลับ จังหวัดบุรีรัมย์ - จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 30 มี.ค 2563 -

     30 เม.ย 2563...รายละเอียด 
>>
ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ

       -  แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสและเหล็ก...รายละเอียด
>> จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทไธสง...รายละเอียด
>> ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำปลายมาศ บ้านพักข้าราชการหลังที่ (1) บ้านพักข้าราชการหลังที่ (2)...รายละเอียด
.................................................................................................................................
2562

>>
ครุภัณฑ์การเกษตรฯ รายละเอียด 
>>
วัสดุเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีก การปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกหลังบ้านเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย รายละเอียด 
>>
วัสดุการเกษตรสำหรับสัตว์ปีก การปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกหลังบ้านเพื่อยกระบบสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย รายละเอียด  

>> ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายละเอียด
>>  ก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มาตรฐาน รายละเอียด  
>> วัสดุการเกษตรฯ เครื่องสับย่อยพืชอาหารสัตว์ (31/10/2018) รายละเอียด 
>> วัสดุการเกษตรฯ (11/10/2018) รายละเอียด  
>> ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ (5/10/2018) รายละเอียด 
>> โครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ /  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ
รายละเอียด
>> โครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ รายละเอียด 
>> โครงการส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียด
>> โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียด
>> โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อจังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียด