เมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาโพธิ์
  ลงพื้นที่ อ.นาโพธิ์ กรณี นายทองมี. หมื่นบุตรา. ซึ่งเป็นคนพิการ (ขาพิการ) เลขที่ 12 มฺ7 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
 ร้องขอความช่วยเหลือทางราชการให้ช่วยดูแลแมวที่เจ้าตัวรับผิดชอบอยู่ปัจจุบันทั้งหมด 12 ตัว ซึ่งกระทบค่าใช้จ่าย ที่ตัวเอง
 แบกรับอยู่ทั้งนี้ทางกลุ่มสุขภาพสัตว์ได้ดูแลและช่วยเหลือ ผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำปรึกษาแนะนำ
 การเลี้ยง/ดูแล.โดยมีผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมและรับทราบและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ...รายละเอียด