สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ รับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน
  เสบียงสัตว์ และเวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผู้เลี้ยงสัวต์ที่ได้รับ
 ผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำหลาก ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ยังความซาบซึ้ง
 และปลื้มปีติแก่เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างหาที่สุดมิได้
     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563  นายไตรเทพ งามกมล สมาชิกสภา
 ผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีรับมอบหญ้าอาหารสัตว์
 พระราชทาน เสบียงสัตว์ และเวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับ
 ผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม น้ำหลาก ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ...รายละเอียด