เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองกี่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ออกปฏิบัติงานดังนี้
     1).-09.00-13.00น.ออกปฏิบัติงาน X-RAY; พ่นยาฆ่าเชื้อ;ฉีดวัคซิน FMD;HEAฯ...;รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย และแนะนำ
 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามหลักวิชาการ ในพื้นที่ ม.3,5,6,7,8,10 ต.เย้ยปราสาท เวลา 14.00-17.30น.ม.1,2,4,9
     2.)10.00น. ประชุมสอบสวนโรคระบาดและสรุปสถานการณ์;X-RAY ; พ่นยาฆ่าเขื้อโรค ;ฉีดวัคซิน FMD;HEAฯ.;
 รักษาพยาบาลสัตวป่วย และแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามหลักวิชาการ ต.บุกระสัง ที่ ที่ทำการกำนัน....รายละเอียด