ปศุสัตว์บุรีรัมย์ออกหน่วยผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ตามเส้นทางการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน
 วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 และปศุสัตว์เขต ๓(HHU) ร่วมบูรณาการชุดปฏิบัติการควบคุมสัตว์เลี้ยง ได้ออกหน่วยบริการ
 ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ตามเส้นทางวิ่งมาราธอน ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์
 ที่มอบหมายให้ปศุสัตว์บุรีรัมย์ควบคุมสัตว์เลี้ยงตลอดเส้นทางแข่งขันโดยดำเนินการผ่าตัด
 ทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
 แก่ประชาชน จำนวน ๒ จุดบริการ  จุดศาลากลางหมู่บ้านปรุ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านบัว
 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์...รายละเอียด