เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. บริษัทเบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับ
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบไก่ไข จำนวน 30 ตัว ให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน ตำบลทุ่งจังหัน
 อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล้งเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียนในการเลี้ยง
 ไก้ไข้ไว้เป็นอาหารหรือสามารถประกอบเป็นอาชีพได้...รายละเอียด