เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหงส์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับ หน่วยแพทย์
 พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ ่
 จังหวัดบุรีรัมย์ ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว และแจกเวชภัณฑ์ยาสัตว์
 พร้อมให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์...รายละเอียด