เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) ร่วมกับ ศูนย์วิจัย
 และบำรุงพันธ์สัตว์บุรีรัมย์ อำเภอปะำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการทดสอบโรคจามแผนเฝ้าระวังป้องกันและ
 ควบคุมโรคในกระบือนมพันธ์ุมูร่าห์และกระบือนมพันธ์เมซานี โดยทดสอบโรควัณโรค ด้วยวิธีทดสอบทาง
 ผิวหนังบริเวณโคนหาง เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อทดสอบโรคแท้งติดต่อ พยาธิในเลือด....รายละเอียด