วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติและ
 เทศบาลตำบลพนมรุ้ง ร่วมเป็นวิทยากรโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ
 2565 และกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจาร์ย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
 วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้
 ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้กับผู้นำชุมชน...รายละเอียด